Nivells que fem a l’escola

DESCRIPCIÓ DELS NIVELLS

A1 – Débutant : adreçat a les persones que no han tingut mai cap contacte amb la llengua francesa i volen iniciar-se en el seu estudi. Aprendrem nocions molt bàsiques per a poder-se comunicar en situacions diàries.

A2 – Débutant : adreçat a les persones que ja han realitzat el nivell A1 o que tenen uns certs coneixements de la llengua, que poden entendre i processar la informació en una conversa molt bàsica i expressar-se en situacions quotidianes, tot i que sigui molt bàsicament.

B1 – Intermédiaire : adreçat a aquells alumnes que ja tenen un cert nivell de francès, amb el qual es poden expressar en situacions quotidianes, poden entendre converses  i diàlegs del dia a dia. S’amplien els coneixements de vocabulari, gramaticals i de conversa. Es comença a prioritzar la conversa. El B1 es divideix en dos cursos de B1.1 i B1.2. En el B1.2 es pot optar per a la preparació per als exàmens oficials.

B2 – Intermédiare : adreçat als alumnes que ja tenen uns coneixements sòlids de vocabulari i de gramàtica, que poden mantenir una conversa sobre temes quotidians i tenen una bona comprensió lectora. Aquests alumnes han d’haver estudiat un mínim de 3/4 anys de francès.  Es donarà molta importància a la conversa. El B2 es divideix en dos cursos B2.1 i B2.2. En el B2.2 es pot optar per a la preparació per als exàmens oficials.

C1 – Avancé : adreçat als alumnes que ja tenen uns coneixements consolidats de gramàtica, vocabulari i comprensió. Ja poden mantenir  converses més elaborades sobre temes específics amb un ús correcte dels temps verbals i de la sintàxi. Es prioritza la conversa per tal d’ adquirir fluïdesa i seguretat a l’hora d’expressar-en aquesta llengua.

C2 – Avancé : adreçat als alumnes amb un gran domini de la llengua, capaços d’emprar correctament la sintaxi i els temps verbals, i de fer dissertacions (tant escrites com orals) sobre tota mena de temes d’interès cultural i d’actualitat. Es prioritza la conversa per tal d’ adquirir fluïdesa i seguretat a l’hora d’expressar-en aquesta llengua.

CONVERSA INTERMÉDIAIRE
Adreçat als que ja tenen prou coneixements per començar a expressar-se en francès (nivell mínim A2). Aquest curs ajudarà a desenvolupar o recuperar els coneixements adquirits i a desenvolupar la fluïdesa i seguretat a l’hora d’expressar-se oralment.

CONVERSA AVANÇAT
Per a alumnes que tenen uns sòlids coneixements de francès, per haver estudiat durant anys, poden expressar-se correctament sobre qualsevol tema d’interès cultural, de l’actualitat, … i volen fer conversa per a seguir i mantenir el contacte amb aquesta llengua (nivell B1 mínim).

FRANCÈS COMERCIAL I
Aquest curs va adreçat als alumnes que ja tenen uns coneixements bàsics de francès i volen aprendre a desenvolupar-se en el món laboral, atenció telefònica, mantenir una conversa bàsica en una reunió, redacció d’escrits, coneixements dels termes comercials, identificació dels diferents documents d’una empresa, etc.

FRANCÈS COMERCIAL II
Adreçat als alumnes que ja han realitzat el curs de Francès Comercial I i volen millorar els seus coneixements dels termes comercials i dels diferents documents que s’utilitzen en el món de l’empresa, documents bancaris,… redaccions més elaborades dels escrits, millorar les capacitats per tenir negociacions en francès,…